Rûte súdwest 2

mei poëzy, fotografy en skilderkeunst

32 KM

Fytsroute sudwest 2
iisbaan

Murns

Murnserdyk

Boerd hinget yn paviljoen It Mar

gedicht fan Joël Hut

keunstwurk Baukje Venema

16 23 24 25 26 30

iisbaan

Wikel

Van Coehoornsbosk

Meerenstein 8563

gedicht Elske kampen

keunstwurk Hendrik Elings

keunstwurk Baukje Venema

32 68 29 33 34 35

19 18 17 14 15

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Wikel en Murns.

  • Wikel – Murns: 18,3 km
  • Murns – Wikel: 14,8 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade. Dizze rûte slút oan op rûte Súdwest 1 en is dêrmei te kombinearjen, mar kin fansels ek apart fytst wurde.

Genietsje derfan!

Tips

  1. It Mar by it Murnzerklif – www.paviljoentmar.nl
  2. Loftwachttoer Aldemardum – www.luchtwachttoren.nl
  3. Besikerssintrum Mar en Klif – Aldemardum – www.nationaallandschap.frl
  4. Dútsk radarbunkerkompleks Sondel – www.riedo.nl