Fytsrûtes & sichtplakken

Rûte noard

Rûte midden

Rûte súdwest 1

Rûte súdwest 2

Rûte east

Rûte súdeast

Rûte súdeast

Sichtplakken

Sicht plakken

IIsbanen routes

RÛTE NOARD RÛTE MIDDEN RÛTE SÚDWEST 1 RÛTE SÚDWEST 2 RÛTE EAST RÛTE SÚDEAST SICHTPLAKKEN

FYTSRÛTE 1 – NOARD (56 KM)
Ljouwert – Britsum – Hijum – Aldtsjerk – Feanwâldsterwâl

FYTSRÛTE 2 – MIDDEN (58 KM)
Snits – Mantgum – Blessum – Baard

FYTSRÛTE 3 – SÚDWEST I (32 KM)
Hylpen – Laaksum – Murns

FYTSRÛTE 4 – SÚDWEST II (32 KM)
Murns – Wikel

FYTSRÛTE 5 – EAST (35 KM)
Bakkefean –  Beetstersweach – De Himrik

FYTSRÛTE 6 – SÚDEAST (39 KM)
Oranjewâld – Mildaam – Nijlemmer

1 SICHTPLAK
Iisbaan fan Flylân