Sichtplakken

BYSÛNDER SICHTPLAK

mei poëzy, skilderkeunst en fotografy

Iisbaan

Elts doarp yn Fryslân hat in iisbaan en faak leit de siel fan it doarp dêryn. Yn de winter wurdt der – spitigernôch net sa faak mear – reedriden, mar wy as keunstners sjogge mei oare eagen nei in iisbaan: yn de maaitiid en sûnder iis. Keunstsinnich, poëtysk, romantysk en ferbinend. Wy ferbine de kultuer fan
iisbanen mei keunst (skilderijen en fotografy) en de literêre en poëtyske taal fan Fryske dichters en streektaaldichters.

Dat sjogge jo by de iisbanen fan de seis fytsrûtes, mar ek op it saneamde sichtplak Flylân. Gean derhinne mei de boat en genietsje fan de foto en it gedicht op it boerd by dizze bysûndere iisbaan!

Sichtplakken

Tips

  1. It Bunkermuseum – www.bunkermuseumvlieland.nl
  2. Museum It Trompshuys – www.trompshuys.nl
  3. Slauerhoff-strún – www.eilanddichtervlieland.nl
  4. Strânpaviljoen Oost – www.oostvlie.nl