Rûte súdwest 1

mei poëzy, fotografy en skilderkeunst

32 KM

Fytsroute sudwest 1
iisbaan

Hylpen

Museum Hylpen

gedicht Anske Smit

keunstwurk Hendrik Elings

keunstwurk Baukje Venema

96 95 94 11 10 09

13 14 15

iisbaan

Murns

Murnserdyk

Boerd hinget yn paviljoen It Mar

gedicht fan Joël Hut

keunstwurk Baukje Venema

15 06 05

iisbaan

Laaksum

Laaksum 7

(visspecialiteiten Overwijk)

gedicht Syds Wiersma

keunstwurk Hendrik Elings

05 03 01 60 84 97

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Hylpen, Murns en Laaksum.

  • Hylpen – Murns: 16,3 km
  • Murns – Laaksum: 5,3 km
  • Laaksum – Hylpen: 13,1 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade. Dizze rûte slút oan op rûte Súdwest 2 en is dêrmei te kombinearjen, mar kin fansels ek apart fytst wurde.

Genietsje derfan!

Tips

  1. Museum Hylpen – www.museumhindeloopen.nl
  2. Reedridersmuseum Hylpen – www.schaatsmuseum.nl
  3. Utsjochpunt Reade Klif – www.slachbywarns.frl
  4. Haven fan Laaksum – www.warns.nl