Rûte sudeast

Fytsrute sudeast
iisbaan

Beetstersweach

Poostweg

gedicht Albertina Soepboer

keunstwurk Baukje Venema

83  13  03  67  63  59  57  64  71  76

iisbaan

Bakkefean

Beakendyk

gedicht Eeltsje Hettinga

keunstwurk Baukje Venema

41 33 71 27 45 25

83 13 03 67 63 59 57 64 71 76

iisbaan

Mildaam

De Wissel

gedicht Baukje Wytsma

keunstwurk Baukje Venema

54

iisbaan

Nijlemmer

Kooiweg 32

gedicht Johan Veenstra

keunstwurk Baukje Venema

52 54 56 62 95 93 91 40 38 22

20 07 01 88 09 93 21 15 39

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Bakkefean, Beetstersweach, Mildaam en Nijlemmer.

  • Bakkefean – Beetstersweach: 18 km
  • Beetstersweach – Mildaam: 22 km
  • Mildaam – Nijlemmer: 8 km
  • Nijlemmer – Bakkefean: 50 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.