Rûte noard

mei poëzy, skilderkeunst en fotografy

56 KM

Fytsrute noard
iisbaan

Ljouwert

Prinsetún 1

gedicht Eeltsje Hettinga

keunstwurk Baukje Venema

91 64 65 66 23 10 87

iisbaan

Britsum

Greate Buorren 22

gedicht Hein Jaap Hilarides

keunstwurk Hendrik Elings

94 3 11 18 15

iisbaan

Hijum

Lege Hearewei 3

gedicht Gerard de Jong

keunstwurk Hendrik Elings

16 11 09 12 36 29 39 37

iisbaan

Aldtsjerk

Miedemaweg 31

gedicht Elske Kampen

keunstwurk Baukje Venema

38 42 56 43 44 68

iisbaan

Feanwaldsterwal

De Wâl 13

gedicht Janneke Spoelstra

keunstwurk Baukje Venema

44 45 46 48 72 49 82 21 25 91

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Ljouwert, Britsum, Hijum, Aldtsjerk en Feanwâldsterwâl.

  • Ljouwert – Britsum: 8 km
  • Britsum – Hijum: 6 km
  • Hijum – Aldtsjerk: 16 km
  • Aldtsjerk – Feanwâldsterwâl: 8 km
  • Feanwâldsterwâl – Ljouwert: 18 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.

Genietsje derfan!

Tips

  1. Park Vijversburg Tytsjerk – www.vijversburg.nl
  2. Ytkafee ‘t Dûke Lûk Feanwâldsterwâl – www.dukeluk.nl
  3. Terp Hegebeintum – www.terphegebeintum.nl
  4. Martenastate Koarnjum – www.martenastate.nl