Rûte midden

Fytsrute midden
iisbaan

Snits

Leeuwarderweg 91

gedicht Henk van der Veer

keunstwurk Hendrik Elings

16 15 13 73 41 25 10

85 01 02 94 93 57 62 26

iisbaan

Ljouwert

Prinsetún 1

gedicht Eeltsje Hettinga

keunstwurk Baukje Venema

91 64 63 17 99 31 39 22

iisbaan

Blessum (eartiidse iisbaan)

Buorren 2

gedicht Baukje Wytsma

keunstwurk Hendrik Elings

53 74 94

iisbaan

Baard

Mounewei 3

gedicht Elmar Kuiper

keunstwurk Hendrik Elings

91 48 83 57 36 69 46 14

44 25 26 43 42 51 80

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Snits, Baard, Blessum en Ljouwert.

  • Snits – Ljouwert: 30 km
  • Ljouwert – Blessum: 9 km
  • Blessum – Baard: 7 km
  • Baard – Snits: 22 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.

Genietsje derfan!