Rûte midden

mei poëzy, skilderkeunst en fotografy

58 KM

Fytsroute midden
iisbaan

Snits

Leeuwarderweg 91

gedicht Henk van der Veer

keunstwurk Hendrik Elings

62 89 13 73 66 47 92

iisbaan

Mantgum

Skillaerderdyk 16

gedicht Syds Wiersma

keunstwurk Hendrik Elings

97 65 20 70 59 53 74

iisbaan

Blessum

Buorren 2

gedicht Baukje Wytsma

keunstwurk Hendrik Elings

94 91

iisbaan

Baard

Mounewei 3

gedicht Elmar Kuiper

keunstwurk Hendrik Elings

48 83 57 36 69 14 44

25 26 43 42 51

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Snits, Mantgum, Blessum en Baard.

  • Snits – Mantgum: 15 km
  • Mantgum – Blessum: 16 km
  • Blessum – Baard: 6,2 km
  • Baard – Snits: 27,3 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.

Genietsje derfan!

Tips

  1. Frysk Skipfeartmuseum Snits – www.friesscheepvaartmuseum.nl
  2. Mummykelder Wiuwert – www.mummiekelder.nl
  3. Ytkafee Jonker Sikke Jellum – www.jonkersikke.nl
  4. Teätertsjerke Mammemahûs Jellum – www.mammemahuis.nl