Rûte east

mei poëzy, fotografy en skilderkeunst

35 KM

Fytsroute east
iisbaan

Bakkefean

Beakendyk

gedicht Eeltsje Hettinga

keunstwurk Baukje Venema

39 41 71 27 29 92 83

iisbaan

De Himrik

Tjaling Harkeswei 45

gedicht Nyk de Vries

keunstwurk Hendrik Elings

43 47 35 93 21 15 39

iisbaan

Beestersweach

Poostweg

gedicht Albertina Soepboer

keunstwurk Baukje Venema

25 05

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Bakkefean, Beetstersweach en De Himrik.

  • Bakkefean – Beetstersweach: 15,3 km
  • Beetstersweach – De Himrik: 5,6 km
  • De Himrik – Bakkefean: 13,6 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.

Genietsje derfan!

Tips

  1. Klokkestoel Weinterp – www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl
  2. Restaurant De Slotpleats Bakkefean – www.deslotplaatsbakkeveen.nl
  3. Kafee De Brink Bakkefean – www.cafedebrink.nl
  4. Soarchbuorkerij de Scheperij Bakkefean – www.dagbestedingdescheperij.nl