Janneke Spoelstra

Gean de striid oan al is it miskien ek mei it ferkearde wapen

Dit gedicht is skreaun yn it Frysk

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept