Gerard de Jong

Timen

Dit gedicht is skreaun yn it Bildts